Om företaget » Uppdragsområden » Individuell och organisatorisk utveckling » Litteratur » Uppdragsgivare »

Kontakt »

 
 

Föreläsningar inom psykologiFöreläsningar inom skola, socialtjänst och vård  
   
Samhällsutvecklingens påvekan på personligheter (från neuros till narcissism)  
   
Denna föreläsning är mycket uppskattad och vanligt förekommande som storföreläsning. Ämnet handlar om hur den äldre typen av ”pliktmänniska” successivt ersätts av narcissistiska, ”ego-trippade”, eller åtminstone av mer självmedvetna personligheter, där den egna personlighetens tillfredsställelse blir det stora livsprojektet.
.............................................................................................................................................
 
   
Arbetslagsutveckling / Teambuilding / Grupporganisation  
   
Generellt verkar behovet av kunskaper om- och åtgärder internt inom organisationer ha accentuerats under senare år, möjligen på bekostnad av tid och kraft som berör brukare, elever, kunder eller klienter. Det beror sannolikt på att de samhälls- och organisatoriska förändringar som sker, och skett de sista åren, kräver nya kunskaper, men också temporärt tar mycket kraft från den så kallade verksamhetsnyttan.

Verksamhetsutveckling bygger på att skapa gemensamma bilder av nuläge och önskvärt läge, skapa en gemensam språklig referensram och arbeta genom motiv för utvecklingen i den aktuella organisationen. Ju snabbare man kan göra detta, desto snabbare kan man åter fokusera energin på det man primärt är till för.

Varje uppdrag / utvecklingsprocess blir unik när man tillsammans preciserar innehållet. Det har ofta visat sig fungera bra att initialt ge en genomgång av flera av de ämnesområden som framgår under de olika konsultavsnitten, eftersom man sällan kan lösa problem eller utveckla en verksamhet med enstaka åtgärder eller kortsiktiga "quick-fix-åtgärder". Då chefer och medarbetare har utvecklat begrepp och förståelse för olika fenomen i organisationen kan man därefter gemensamt arbeta med själva utvecklings- eller förändringsprocessen.
.............................................................................................................................................
 
   
Ledningsstöd (eller stöd till hela personalgruppen)  
   
Ledningsstöd innebär att få organisationer att utvecklas och fungera i praktiken. Det kan ske genom operationalisering av uppdrag, mål och strategier, utveckling av ledarskap och medarbetarskap, klargörande av interna roller och uppdrag, utveckling av ledningsgrupper, arbete med "knepigheter" internt i organisationer och relationer, eller vid enskilda personalärenden.
.............................................................................................................................................
 
   
Mobbning i arbetsliv och skola (förhållningssätt och åtgärder)  
   
  • Utvecklingspsykologi, personlighetsstörningar, kriser mm.

  • Handledning för att skapa förståelse för hur samband mellan fenomen på samhällsnivå, organisationsnivå och individnivå kan se ut, och vad det medför för verksamheten och för enskilda individer i deras arbetssituation.

  • Arbete med mänsklig mognad och omognad, samt beteenden och personlighetsmässiga drag hos chefer och medarbetare, som skapar svårigheter internt i organisationen, eller mot externa parter.

  • Bearbetning eller psykoterapi med preverbala metoder (symboldrama, läs mer).
 
............................................................................................................................................  
 
Ralph Stenbäcker
   
 
Kontakta Ralph Stenbäcker
   
 
Mobbning Föreläsningar Socialvård skola omsorg Ledningsstöd Arbetsliv
   
 
Föreläsning samhällsutveckling Personlighet Narcissism
   
 

     
© RALPH STENBÄCKER     Gilla oss på Facebook   Följ oss på Instagram